Výkonový trojúhelník jak je známe z teorie obvodů

V teorii elektrických obvodů jsou definovány tři výkony: činný, jalový a zdánlivý. Činný výkon P je ten, který chceme – spotřebič ho spotřebuje a my získáme technickou práci, teplo, popř. vyinkasujeme peníze za příslušné kW. Matematicky je definován jako součin odporu a druhé mocniny elektrického proudu.

Jalový výkon Q pulzuje mezi zdrojem a spotřebičem a příliš ho nemáme rádi. Je totiž možné ho „vyrobit“ na svorkách spotřebiče a tudíž ho nemusíme přenášet po vedení. Matematicky odpovídá přibližně druhé mocnině napětí.

Zdánlivý výkon S je vektorový součet činné a jalové složky výkonu.

Výkony ve výuce

„Září když končí, hurá do školy. Fakulta chce naše výkony…“ Z Otíkovy písně Wake me up

Všichni, kteří studují vysokou školu, ví co obnáší připravit se na zkoušku. Dovolím si použít analogii s výše uvedenými vztahy. Proto abychom u zkoušky uspěli, musí být činná složka našeho výkonu u zkoušku značně větší než jalová složka. Abychom toho dosáhli musíme překonat odpor R našeho mozku. Druhá proměnná figurující ve vztahu pro činný výkon je proud I (informací). Je to intenzita kterou se učíme. Z výše uvedeného vztahu je jasně vidět, že čím větší je intenzita, tím větší je výkon.

Nesmíme ale zapomenout na druhou výkonovou složku: jalový výkon. Ten se nejvíce projevuje před zkouškou a přímo při ní. Jalový výkon je úměrný napětí kvadrátu z toho, že nic neumím. Pokud toto napětí přesáhne únosnou mez, člověk zapomíná i to co umí (stres a zmatek).

Zdánlivý výkon je vektorový součet činné a jalové složky a ve výuce odpovídá tomu, že se člověku zdá, že umí (ale ne vždy to tak je)… Pokud činná složka není dost velká, dojde k exponencielnímu vývinu napětí (tj. jalové složky), který zpravidla vede k neúspěchu.

Rada závěrem

Myslím si, že studium na vysoké škole není až tak o intelektu ale spíše o sebekázni: jde o aby se člověk naučil vyvinout vysokou intenzitu učení. Samozřejmě, že musíte mít něco v hlavě (aby odpor nebyl nulový)… Ale podstatně větší část úspěchu dává právě kvadrát intenzity učení.